Download

229 Downloads
Broshurë
RÖFIX StoneEtics® - Sistemi i sigurtë për shtresa dekorative mbi fasada izoluese
Lista e çmimeve 2020/2021
TM RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Skedë teknike

DOP RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Deklaratë Performance (DOP)

SDB RÖFIX 950 Llaç për muratim me bazë çimento-gëlqere M5 sq

Fleta e te dhenave te sigurise

TM RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Skedë teknike

DOP RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Deklaratë Performance (DOP)

SDB RÖFIX 955 Llaç i imët për muratim me bazë gëlqere-çimento - M5 sq

Fleta e te dhenave te sigurise

TM RÖFIX 985 Llaç dekorativ special sq

Skedë teknike

Faqja po ngarkohet...