Përgjegjës për përpunimin e të dhënave personale është:
 

RÖFIX Sh.p.k.
Tapizë-1504 Nikël, Durrës
+ 355 (0) 511 81021
office.tirana@roefix.com

 

Paraqitje
 Ne e vlerësojmë interesimin tuaj për kompaninë tonë. Ne marrim seriozisht mbrojtjen e privatësisë dhe të të dhënave tuaja private.
 Ne mbledhim, përpunojmë dhe përdorim të dhënat tuaja personale në përputhje me Rregulloren Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave (EU DSGVO), rregulloret kombëtare të mbrojtjes së të dhënave që zbatohen për kompaninë tonë dhe përmbajtjen e kësaj deklarate të privatësisë.
 Me këtë politikë të privatësisë ne do të donim t'ju informonim në detaje se si ne trajtojmë të dhënat tuaja personale dhe cilat të drejta keni si personi i prekur.

Të dhënat personale
 Të dhënat personale janë informacione individuale rreth rrethanave tuaja personale ose faktike. Kjo përfshin të gjitha informacionet në lidhje me identitetin tuaj (p.sh., emri, adresa e postës ose adresa postare). Nga ana tjetër, informacioni që nuk mund të lidhet me identitetin tuaj (për shembull, numri i përdoruesve të shërbimit në internet) nuk llogaritet si informacion personalisht i identifikueshëm.
 Ju mund të përdorni ofertën tonë në internet pa zbulimin e identitetit tuaj dhe pa dhënë të dhëna personale. Për disa nga shërbimet e ofruara, megjithatë, të dhënat personale janë mbledhur nga ju. Të dhënat grumbullohen, përdoren dhe përdoren nga ne vetëm për qëllimin e përdorimit të kësaj oferte në internet, veçanërisht për sigurimin e informacionit të dëshiruar.

Ruajtja dhe përpunimi i informacionit personal
 Informacioni juaj do të ruhet nga ne në serverë të mbrojtur posaçërisht. Këto janë të mbrojtura me masa teknike dhe organizative kundër humbjes, shkatërrimit, qasjes, modifikimit ose shpërndarjes së të dhënave tuaja nga persona të paautorizuar. Qasja në të dhënat tuaja është e mundur vetëm për disa persona të autorizuar. Këta janë përgjegjës për mbështetjen teknike, komerciale ose editoriale të serverëve. Përkundër kontrolleve të rregullta, mbrojtja e plotë kundër të gjitha rreziqeve nuk është e mundur.

 Nuk ka transferim të të dhënave tuaja palëve të treta.
 

Transmetimi i faqeve tona të internetit dhe shënimet tuaja në faqet tona të internetit përmes internetit është në thelb i pa koduar. Prandaj nuk përjashtohet që palët e treta mund të shikojnë dhe / ose të kenë qasje në të dhënat e transmetuara. Ne rekomandojmë që ta konsideroni këtë aspekt kur vendosni nëse dhe cilat të dhëna që na dërgoni nëpërmjet internetit.

Baza ligjore dhe kohëzgjatja e ruajtjes
 Baza ligjore për përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale është nga njëra anë përmbushja e kontratës, detyrimet ligjore, mbizotërimi i interesave legjitime dhe, nga ana tjetër, pëlqimi juaj. Mos-sigurimi i të dhënave mund të ketë pasoja të ndryshme.
 Ne përpunojmë të dhënat tuaja personale - për aq sa është e nevojshme për qëllimin përkatës - për kohëzgjatjen e të gjithë marrëdhënieve të biznesit dhe për më tepër sipas detyrimeve ligjore të ruajtjes dhe dokumentimit, si dhe deri në skadimin e garancisë së hapur ose periudhave të tjera ligjore përkatëse.

Informacion rreth kompjuterit tuaj
 Pavarësisht nga regjistrimi juaj, çdo herë që përdorni shërbimet tona në internet, ne mbledhim informacionin e mëposhtëm në lidhje me kompjuterin tuaj: adresën IP, kërkesën e shfletuesit dhe kohën e kësaj kërkese. Përveç kësaj, statusi dhe sasia e të dhënave të transferuara regjistrohen si pjesë e kësaj kërkese. Ne gjithashtu mbledhim informacionin e produktit dhe versionit për shfletuesin e përdorur dhe sistemin operativ. Ne e mbajmë gjurmimin e faqes së internetit që ka arritur në ofertën online. Adresa IP ruhet vetëm për kohën e përdorimit të ofertës në internet dhe më pas fshihet ose anonimizohet nga shkurtimi. Të dhënat e mbetura ruhen për një periudhë të kufizuar kohore.
 Ne i përdorim këto të dhëna për funksionimin e ofertës online, në veçanti për të zbuluar dhe eliminuar gabimet, për të përcaktuar përdorimin e ofertës në internet dhe për të bërë rregullime ose përmirësime.

Përdorimi i cookies
 Cookies përdoren për ofertën tonë në internet. Cookies janë skedarë të veglave të vogla që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që ruajnë cilësime dhe të dhëna të caktuara për shkëmbim me ofertën online nga ne nëpërmjet shfletuesit tuaj. Një cookie zakonisht përmban emrin e domenit nga i cili është dërguar skedari cookie, si dhe informacionin e moshës së cookie-t dhe një identifikues alfanumerik.
 Cookies na mundësojnë të njohim PC tuaj dhe të bëjmë çdo paraprakisht të disponueshme menjëherë. Cookies na ndihmojnë për të përmirësuar ofertën online dhe t'ju ofrojmë një shërbim më të mirë dhe më të personalizuar.
 Cookies që përdorim janë cookies të ashtuquajturat sesione, të cilat fshihen automatikisht pas përfundimit të sesionit të shfletuesit.
 Shumica e shfletuesve janë të vendosur për të pranuar automatikisht cookies. Sidoqoftë, mund ta çaktivizoni ruajtjen e cookies ose ta vendosni shfletuesin tuaj për t'ju njoftuar kur dërgohen cookies. Ju lutemi vini re se ju mund të jeni të kufizuar ose të paaftë të përdorni shërbimin tonë në internet nëse refuzoni të pranoni cookies.

Kanalet e mediave sociale
 Në ofertën tonë në internet do të gjeni lidhje me rrjetet sociale Facebook, Google+, Instagram dhe Pinterest, rrjetin e karrierës Xing, portalin video YouTube dhe shërbimin e mesazheve të shkurtra Tëitter. Lidhjet tregohen me logon përkatëse të ofruesit.
 Klikimi në lidhjet hap faqet përkatëse të mediave sociale për të cilat kjo politikë e privatësisë nuk zbatohet. Për detaje mbi dispozitat e aplikueshme, ju lutemi referojuni deklaratave përkatëse të privatësisë të ofruesve individualë. Ju mund t'i gjeni ato nën:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=de

Xing: https://www.xing.com/privacy

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=de

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Kontakt
 Për aq sa ju dëshironi të përdorni formularin e kontaktit në ofertën tonë në internet, do të kërkohen të dhëna personale si emri dhe adresa e postës elektronike. Ne mbledhim dhe përdorim të dhënat e transmetuara nëpërmjet formularit të kontaktit ekskluzivisht me qëllim që të jemi në gjendje t'i përgjigjemi kërkesës suaj ose kërkesës suaj.
 Pasi çështja të jetë përpunuar nga ne, të dhënat ruhen së pari në rast të ndonjë pyetjeje. Një fshirje e të dhënave mund të kërkohet në çdo kohë, përndryshe fshirja bëhet pas përfundimit të plotë të çështjes.

Informacione të mëtejshme

 Lidhje me faqet e internetit të tjera
 Oferta jonë në internet përmban lidhje me faqet e internetit të tjera. Këto lidhje zakonisht shënohen si të tilla. Ne nuk kemi asnjë ndikim në masën në të cilën zbatohen rregulloret e mbrojtjes së të dhënave të lidhura në faqet e internetit të lidhura. Prandaj, ju rekomandojmë që të informoheni edhe për deklaratat përkatëse të mbrojtjes së të dhënave në faqet e internetit të tjera.

Të drejtat e tyre të aksesit, korrigjimit, bllokimit, anulimin dhe opozitës
 Ju duhet për të marrë në çdo kohë në lidhje me të dhënat tuaja personale të ruajtura të djathtë. Gjithashtu, ju keni të drejtë për të korrigjuar, bllokuar ose, pavarësisht nga magazinimit të të dhënave të detyrueshme për transaksionet e biznesit, të fshirë të dhënat tuaja personale. Ju lutemi të kontaktoni në mbrojtjen tonë zyrtare të të dhënave. E vendosur në fund detajet e kontaktit.
 Në mënyrë që një tufë e të dhënave mund të konsiderohet në çdo kohë, këto të dhëna duhet të mbahen për qëllime të kontrollit në një skedar mbyllur. Ju gjithashtu mund të kërkojë fshirjen e të dhënave, për aq sa nuk ka asnjë detyrim ligjor arkivimin. Sa i përket ekziston një detyrim i tillë, ne do të bllokojë të dhënat tuaja në kërkesë.
 Ju mund të bëni me ndryshimet e ardhshme efekt apo revokimit të pëlqimit me njoftim për ne. Për më tepër, ju keni të drejtë për një schëerderecht ngarkimit me autoritetin mbikëqyrës.
 Ju mund të kontaktoni Zyrtarin tonë privatësisë nëpërmjet mail adresën e mëposhtme:

datenschutz@fixit-gruppe.com

Ndryshime në këtë politikë të privatësisë
 Statusi i politikës së privatësisë tregohet nga data më poshtë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Privacy Policy në çdo kohë me efekt për të ardhmen. Një version aktual është në dispozicion direkt nga oferta online. Ju lutemi të kërkoni rregullisht ofertën online dhe të mësoni rreth deklaratës përkatëse të mbrojtjes së të dhënave.
 

Statusi i kësaj Politike të Privatësisë: Maj 2018