Corporate Social Responsability – angazhimi ynë për qëndrueshmëri

“Përgjegjësia Sociale e Korporatës” (CSR) nënkupton përgjegjësinë sociale të kompanive në drejtim të një menaxhimi të qëndrueshëm. Kjo përfshin aspektet sociale, ekologjike dhe ekonomike – me pak fjalë: qëndrueshmërinë.

FIXIT GRUPPE angazhohet në mënyrë aktive me veprime të arsyeshme dhe të qëndrueshme ekonomikisht:

■ Duke mos sforcuar burimet përtej aftësisë së tyre për t'u rigjeneruar,
■ Ndikime në klimë dhe ekosistem sa më pak të jetë e mundur,
■ Mbron shëndetin dhe mirëqenien e punonjësve, klientëve dhe furnitorëve.

Me anë të teknologjisë së sotme kjo nuk është plotësisht e realizueshme për shkak të kostove të mëdha, por kompania përpiqet që ndikimet negative ti minimizojë.

 

FIXIT GROUP bazohet në kriteret ESG dhe kërkesat e tij për të monitoruar dhe monitoruar aktivitetet në të ardhmen Për herë të parë kërkojmë dhuratë nga Marrëveshjet Global OKB-së, një e cila u lidh midis kompania dhe Kombeve në Bashkim në 2000 globalizimi është social dhe ekologjik. Kjo përfshin dhjetë ligji bazohet në diskriminimin ndaj ligjit, diskriminimin, korrupsionit dhe sjelljes së keqe. Zhurma ime Ka 15,000 kompani në 163 kompani dhe kompani iniciativë.

Broshurë për çmimet