Mjedisi-Shoqëria-Qeverisja (Environmental – Social – Governance): Kriteret e ESG

Me iniciativën e Kombeve të Bashkuara, në vitin 2006 u formuluan kriteret ESG nga një grup investitorësh institucionalë.Duhet te mbështeten investime të përgjegjshme dhe ti jepet rëndësi termave Ekologji, Socialitet(Shoqëri) dhe Qeverisje kompanie në praktikën e përgjithshme...

  • Qëndrueshmeria mjedisore

Menaxhmenti e konsideron faktorin klimatik si një pjesë të rëndësishme të strategjisë së korporatës. Ky publikim dokumenton qëllimet dhe projektet për ta bërë sa më të prekshme mbrojtjen e klimës si një pjesë integrale e strategjisë së përgjithshme.

  • Social – Shoqër

Kompanitë e FIXIT GRUPPE zbatojnë të gjitha ligjet dhe standardet në fuqi për të respektuar të drejtat e punës dhe kushte të vazhdueshme. Të drejtat e barabarta dhe shmangia e diskriminimit janë faktorë të rëndësishëm në strategjinë e burimeve njerëzore. Përqindja e grave në pozicione drejtuese është tashmë mbi normën përkatëse në fuqinë e përgjithshme të punës.

  • Qeverisja – menaxhimi i kompanisë

Grupi i kompanive ka një Kod të Sjelljes Etike të Biznesit. Kjo përfshin gjithashtu masa efektive për të identifikuar dhe shmangur shkeljet e antitrustit.Kodi zbatohet vazhdimisht. Respektimi i tij monitorohet dhe promovohet në mënyrë të përhershme me mekanizma të organizimit strukturor dhe procesor.