1. Ndikimi në Produkte dhe Shitje

  Nën ndikimin e debatit publik mbi temën e qëndrueshmërisë, ndërgjegjësimi lidhur me mjedisin po ndryshon brenda shoqërisë. Si rezultat, klientët duan të masin dhe kontrollojnë kontributin e tyre përkatës të ndikimit në mjedis dhe të kërkojnë produkte të çertifikuara për gazrat serrë dhe miqësore me klimën.
   
 2. Perceptimi publik i produkteve

  Ndikimi i kompanive perceptohet në një masë të veçantë përmes produkteve të tyre, dhe ky është rasti edhe me temën e qëndrueshmërisë. Ky efekt përforcohet duke pasur parasysh ndryshimin e perceptimit publik dhe mund të përdoret pozitivisht (p.sh. nga ndikuesit), por gjithashtu mbart rreziqe.
   
 3. Ndikimi në logjistike

  Objektivat kombëtare dhe evropiane të klimës shkojnë paralelisht me objektivat specifike për reduktimin e emetimeve të GS në sektorë të veçantë. Miratimi i automjeteve komerciale është i lidhur me standardet progresive të emetimit, ndërsa prodhuesve u janë caktuar objektivat e flotës së CO2.
   
 4. Ligjet e zinxhirit të furnizimit

  Ligji gjerman i zinxhirit të furnizimit fillimisht u drejtohet kompanive me më shumë se 3000 punonjës dhe i detyron ato brenda dhe përgjatë zinxhirit të furnizimit për qëndrueshmërinë dhe respektimin e të drejtave të njeriut. Kjo rezulton me rëndësi ndërkombëtare, megjithëse kompanitë më të vogla mund të preken që në fillim. Rregullore të ngjashme janë në diskutim në nivel evropian.
   
 5. Ligjet për mbrojtjen e

  Akti (Federal) për Mbrojtjen e Klimës zbaton qëllimet e Marrëveshjes së Parisit për Mbrojtjen e Klimës dhe Marrëveshjes së Gjelbër Evropiane në nivel kombëtar. Qëllimi kryesor i neutralitetit klimatik është që të arrihet kryesisht nëpërmjet reduktimit gradual të emetimeve të GS(Gazeve Serrë) dhe të mbështetur me ndihmën e programeve financuese. Në BE ka dallime kombëtare në zbatimin e këtyre masave të cilat duhet të merren parasysh.
   
 6. Taksat e CO2 mbi burimet e energjisë

  Ka një numër në rritje të rregulloreve kombëtare dhe evropiane që taksojnë përdorimin e energjisë me intensitet të lartë të CO2. Në disa vende nuk ka përjashtime për kompanitë apo konsumatorët privatë.
   
 7. Zonat mjedisore
 8. Siguria në punë

  Siguria në punë kërkon, ndër të tjera, që ekspozimi i punonjësve ndaj pluhurit të imët të jetë i matur dhe i kufizuar.
   
 9. Taksa EEG

  Taksa EEG (Akti i Burimeve të Energjisë së Rinovueshme) detyron konsumatorët e fundit jo të privilegjuar në Gjermani të paguajnë një tarifë prej 6.4 cent/kWh. Industria si dhe kompanitë më të mëdha dhe me intensitet të energjisë elektrike mund të aplikojnë për ulje ose përjashtim nga kjo tarifë.
   
 10. Taksonomia e BE-së

  Nga viti 2023, ofruesit e shërbimeve financiare dhe kompanitë pranë tregut të kapitalit janë të detyruar të përcaktojnë dhe raportojnë shkallën përkatëse të qëndrueshmërisë (sipas xhiros/capex/opex) për aktivitetet e tyre ekonomike në bazë të një taksonomie të vendosur nga BE-ja; Synimi është parandalimi i “ larje të gjelbërimit”. Në të ardhmen, deri në 50,000 kompani brenda BE-së do të adresohen, me kompanitë e sipërme dhe të poshtme të rrymës që do të preken që në vitin 2023.
   
 11. Materialet dhe produktet e ndaluara
  Materialet që janë të dëmshme për mjedisin ose që konsiderohen më pak të qëndrueshme po ndalohen gjithnjë e më shumë. Kjo nënkupton gjithashtu një ndalim të produkteve që përdorin këto materiale.
   
 12. Mbrojtja e peizazhit
  Mbrojtja e peizazhit rregullon ose kufizon konsumin e tokës. Kjo gjithashtu kufizon nxjerrjen e lëndëve të para.