Ekologji dhe qëndrueshmëri

Cilësia e qëndrueshme është një zgjedhje ekologjike dhe e leverdisshme                  

Nëse aplikohen me korrektësi, suvatë janë produkte të qëndrueshme, në gjendje të mbrojnë me efiçensë muret e jashtme, si për kushtet klimaterike, ashtu edhe nga presionet mekanike. Veshjet minerale janë produkte me bazë natyrale të lëndëve të para, të padëmshme për shëndetin e njerëzve dhe kafshëve, të realizuara duke reduktuar në minimum konsumin e burimeve natyrore. Gjithashtu prodhimi i veshjeve pastoze përbën një përdorim të teknologjisë më të avancuar, falë fortësisë së tyre edhe këto produkte shfaqen efikase dhe të leverdisshme.

Heqja e kripërave të dëmshme 

Kripërat më të zakonshme të dëmshme që gjenden në ndërtesa janë klorur, sulfate dhe nitrate. Të gjitha kripërat që dëmtojnë ndërtesat kanë një gjë të përbashkët: ato janë të dëmshme vetëm në kombinim me ujin. Meqenëse këto kripëra janë kripëra lehtësisht të tretshme, ato transportohen në sipërfaqe nga lagështia në sistemin kapilar të materialit ndërtimor. Këtu lagështia mund të avullojë përsëri. Kripa e tretur shndërrohet në kristale kripe.

Ky transformim shoqërohet me një rritje të vëllimit, e cila shkakton një presion shumë të lartë kristalizimi në sistemin pore të materialeve të ndërtimit (efekt shpërthyes) dhe për këtë arsye shkatërron materialet e ndërtimit. Nëse kripërat kristalizohen në sipërfaqen e materialit ndërtimor, ndodh e ashtuquajtura shkëlqim i kripës. Kripërat janë akoma shumë higroskopike, domethënë tërheqin ujë, gjë që i bën ata të shpërndahen përsëri dhe të migrojnë për të shkaktuar dëme diku tjetër.

Hyrja e kripërave të dëmshme për materialet e ndërtimit në murature ose suva mund të ketë shkaqe të ndryshme. Për përgatitjen e një koncepti të korrigjimit, analiza e hyrjes së kripës është gjithashtu thelbësore - jo vetëm zbulimi dhe vendndodhja e ndotjes nga kripës. Duke matur shkallën e depërtimit të lagështisë dhe ndotjes së kripës, sipas situatës së dëmtimit, ju merrni një pamje të mangësisë së ndërtesës.

 

Eleminimi i mikroorganizmave në mënyrë të qëndrueshme

Kërpudhat dhe algat gjenden në natyrë si organizma të dobishëm. Ato tolerohen në shumë struktura (p.sh. asfalt, çati, beton, etj.). Në fasadat, megjithatë, ato janë të padëshirueshme, në brendësi ato janë madje të dëmshme për shëndetin. Sporet e kërpudhave shkaktojnë alergji. Kushtet për rritjen e algave janë lagështia dhe drita. Si ushqim, këtyre krijesave u duhet karboni (C) dhe azoti (N), të cilin ata e marrin nga ajri. Për dallim nga algat, kërpudhat nuk kanë nevojë për dritë për të ekzistuar. Lagështia dhe karboni nga substancat organike janë baza e ekzistencës së tyre. Sporet e kërpudhave dhe algat transportohen nga era. Mund të ndodhin në çdo temperaturë. Në një mjedis shumë alkalik (vlera e lartë e pH), megjithatë, mikroorganizmat nuk janë rezistentë. Algat janë "vetëm" një defekt optik. Kërpudhat dhe likenet, nga ana tjetër, rrezikojnë fasadën dhe shëndetin.

Mund t’i besosh suvase riparuese RÖFIX 

Suva moderne e përdorur për rinovim është gjithmonë një zgjidhje për mure me lageshtire dhe / ose që përmbajnë kripëra të dëmshme. Këto kripëra, të dëmshme për materialet e ndërtimit, në fakt janë përfshirë në suva dhe mbahen larg sipërfaqes. Për më tepër, përshkueshmëria e lartë ndaj avullit të ujit të këtyre suvasve lehtëson tharjen e muraturës.

Për të siguruar që suvaja kryen këtë funksion, në fabrikë përgatiten përzierje të veçanta të llaçit të thatë të cilat i japin suvasë një porozitet të lartë dhe shpërndarje, ndërsa zvogëlojnë përçueshmërinë kapilar. Funksionaliteti i tyre varet në thelb nga homogjeniteti i llaçeve të prodhuara në fabrikë, i cili në vend të kësaj nuk mund të garantohet në të njëjtën masë kur përzieni në vend.