Sistemi i izolimit termik për fasada

Një izolim i mirë bën të kursesh energji termike dhe garanton brenda ndërtesave një klimë të këndshme në prezencë të çdo kushti atmosferik. Ekzistojnë sisteme dhe materiale të ndryshme për izolimin e mureve të jashtme. Në vazhdim do ju paraqesim një panoramë, cili sistem izolimi është më i përshtatshëm për të plotësuar kërkesat dhe çfarë është e rëndësishme të konsiderohet në fazën e ekzekutimit.

Suva termoizoluese- efikase dhe elegante

Suvatë termoizoluese lejojnë të realizohen shtresa izoluese pa fuga, duke u përshtatur pa probleme në të gjitha karakteristikat gjeometrike të bazamentit, për shembull : korniza e dritares, elementët e zgjatur, ose me rreze të ndryshueshme të lakimit. Suvaja izoluese e aplikuar bën që sipërfaqa të ruajë një temperaturë homogjene.

Muret e suvatuara mbeten me dispersion, edhe pas ndërhyrjes së rimarrjes energjitike, muri vazhdon të rregullojë me efikasitet lagështinë e brendshme. Në restaurim të ndërtesës nën tutelë, për herë të parë kjo teknikë mundëson tek ndërtesat e vjetra fitimin e efikasitetit të energjisë në nivelet e ndërtesave moderne, pa patur nevojë të ndryshohet pamja estetike. Përfitimet e suvave termoizoluese janë të shumta:

  • Një fuqi e lartë termoizoluese
  • Nuk kërkojnë ndërhyrje të shtuar izoluese
  • Reduktojnë karikimin termik të bazamentit
  • Mbrojnë më mirë sipërfaqen nga plasaritjet
  • Kanë përshkueshmëri të lartë të avullit
  • Janë të aplikueshëm në trashësi të mëdha
  • Kanë një përhapje shumë të mirë
  • Aplikohet shumë mirë, si me dorë dhe me makineri

 

Struktura e sistemit

Çdo sistem suvatimi termoizolues RÖFIX përbëhet nga një suvatim baze termoizoluese, një shtresë suva izoluese dhe një veshje muri hidroizoluese. Këto shtresa suvaje kombinohen në mënyrë perfekte me njëra-tjetrën dhe vetëm në bashkëpunim me karakteristikat e tyre zhvillojnë plotësisht veprimin e tyre termoizolues, duke mbrojtur në të njëjtën kohë ndërtesën nga moti dhe agjentë të tjerë agresivë. Me një bojë me dispersion me bazë gëlqereje, e disponueshme në shumë variante kromatike, secili mund të përfitojë në murin e jashtëm efektin estetik të preferuar.

Përdorimi brenda dhe jashtë

Të gjithë këto produkte aplikohen po aq mirë në muret e brendshme. Sidomos përgjatë skajeve të dritareve, afër kornizës dhe në lidhjen midis tij dhe murit, pothuajse të gjithë ndërtesat shfaqin akoma sot pika të shpërndarjes së fortë  të energjisë. Temperaturat e ndryshme, që krijohen në sipërfaqe, gjithashtu, duke lehtësuar formimin e ujit të kondesuar në pikat më të ftohta dhe  lagështia e shfaqur në mure mund të sjellë  formimin e mykut. Të realizosh një izolim të brendshëm me një suva termoizolues është një ndërhyrje e thjeshtë, pa llogaritur që suvaja, duke aderuar direkt në muraturë, nuk lë hapësirë boshe, ku mund të kondesohet lagështia. Në faktin që efikasiteti i saj arrihet edhe duke aplikuar shtresa të hollë, lejon të fitojë hapësirë për të ulur diferancat termike mbi sipërfaqe. Ky sistem parandalon formimin e urave termike, me ulje pozitive të kostos së ngrohjes.

Suva termoizolues dhe tulla me vrima: kombinimi ideal për ndërtimet e reja

Suvatë termoizoluese dhe tullat me vrima janë të dyja materiale ndërtimi minerale, që integrohen mes tyre në mënyrë ideale. Përveç se, garantojnë një izolim termik të shkëlqyer, të dyja materialet, vetëm ose të kombinuara, kanë karakteristika favorizues, të domosdoshëm për muret e jashtme, pra një mbajtje dhe mbrojtje e shkëlqyeshme nga lagështia.

Rezistenca e ulët ndaj shpërndarjes së avullit të ujit që karakterizon suvatë termoizoluese, integrohet mirë me aftësinë e trasmetimit të lagështirës të një materiali me pore, siç tulla me vrima dhe ky kombinim bën që lagështia e natyrshme në ndërtesat e reja të përcillet shpejt në pjesën e jashtme, në vend që të grumbullohet në mur duke prodhuar dëme të konsiderueshme. Së fundmi, të dyja materialet janë shumë rezistent, kanë aftësi ricikluese dhe plotësojnë kërkesat për një ndërtim me hapat e kohës.

Sistemi i suvatimit termoizolues  RÖFIX CalceClima® Thermo kombinon, cilësitë e një suvaje minerale me bazë gëlqereje me ato të një materiali izolues mineral. Ky suvatim është i përshtashëm, si për ambjentet e brendshme dhe të jashtme. Është një suva termoizoluese ekologjike me bazë gëlqereje, i përshtatshëm në bio-arkitekturë e në gjendje të zhvillojë një veprim rregullues në klimën e brendshme të ndërtesës, e aplikueshme si shtresë izoluese, pa fuga në muret e brendshme dhe të jashtme. Trasmetimi i saj termik  λD është i barabartë me 0,0669 W/mK.RÖFIX CalceClima® Thermo nuk përmban dispersione sintetike, është një material shpërhapës i lehtë për t’u aplikuar dhe ka një rendimet shumë të lartë. Është një suva izoluese që rregullon lagështirën dhe mund të aplikohet në shtresa shumë të shpeshta.