Referenca

14 Referenca

Shkolla jo-publike 'Sarina 2002', Fushë-Kashar

Hotel Katalea, Fier

Banesë shërbimi dhe banimi, Petrelë

Banesë shërbimi dhe banimi, Tiranë

Ndërtesë banimi, Tiranë

Ndërtesë banimi, Tiranë

Shtëpi banimi, Korçë

Shtëpi banimi, Kaninë

Shtëpi banimi, Sherishtë

  • 1